Μείωση φόρου έως και 3.200 ευρώ τον χρόνο για έως πέντε χρόνια μπορούν να εξασφαλίσουν τα νοικοκυριά τα οποία από την 1η Ιανουαρίου 2024 προχωρήσουν σε δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης των ακινήτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα και θα πάρουν απόδειξη.

Οι διατάξεις νόμου οι οποίες ενσωματώνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση καθιερώνουν ουσιαστικά κίνητρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν δαπάνες αισθητικής, λειτουργικής ή ενεργειακής αναβάθμισης να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα και να ζητούν αποδείξεις. Το κίνητρο σχεδόν διπλασιάζεται σε σχέση με τα ισχύοντα (από μείωση φόρου έως 1.600 ευρώ για τέσσερα χρόνια σε 3.200 ευρώ για πέντε χρόνια), αλλά ακόμα πιο ουσιαστικές είναι οι αλλαγές με τις οποίες:

 1. Μετράνε πλέον στις αποδείξεις για έκπτωση φόρου όχι μόνο οι αμοιβές εργασίας αλλά και τα υλικά και
 2. Αναγνωρίζεται για έκπτωση φόρου το 100% της δαπάνης και όχι μόνο το 40%.

Με βάση το προηγούμενο σύστημα, από το ανώτατο όριο δαπάνης των 16.000 ευρώ (μόνο κόστος εργασίας), μόνο το 40% ή 6.400 ευρώ θα μείωνε τον φόρο κατά 1.600 ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Με το νέο σύστημα, και οι 16.000 ευρώ (εργατικά και κόστος υλικών) μειώνουν τον φόρο κατά έως 3.200 ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας. Διαμορφώνεται έτσι ένα ισχυρό κίνητρο για τα φυσικά πρόσωπα, κάθε φορά που για παράδειγμα βάφουν το σπίτι τους, αλλάζουν κουφώματα ή κάνουν εργασίες θερμομόνωσης, να ζητούν απόδειξη από τον μάστορα και να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.

Η διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024, ορίζει ότι «οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ».

Δικαιούχοι

Στον βαθμό όπου δεν υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα, με τη νέα απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση της διάταξης

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες κάθε έτους μειώνουν τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.
 2. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
 4. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου που βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

Ποιες δαπάνες μετράνε

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται, είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές-αισθητικές

 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Συντήρηση/επισκευή στέγης.
 • Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
 • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
 • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου αποτελούν σωρευτικά:

 1. Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,
 2. Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (κάρτες, POS, ebanking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.λπ.).

Τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. ( Πηγή euro2day)