DOMOREPAIR R4 25KGR

Περιγραφή

Ινοπλισμένο  επισκευαστικό  κονίαμα  τύπου  R4 για  επισκευές  & αγκυρώσεις

Το  DOMOREPAIR R4 είναι  ένα  ινοπλισμένο,  θιξοτροπικό,  μη  συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα, έτοιμο για χρήση, για την επισκευή εμφανούς σκυροδέματος, με μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 40 mm. Ένα προϊόν κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.

Πεδία εφαρμογών

Το DOMOREPAIR R4 είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε:

 • Αποκαταστάσεις αποσαθρωμένου  σκυροδέματος, όπως δοκούς, τοιχία, μπαλκόνια και υποστυλώματα
 • Κάθε είδους  επισκευή  σκυροδέματος,  όπως βιομηχανικά  δάπεδα,  αυτοκινητόδρομους,  γέφυρες, αποχετευτικούς αγωγούς, κράσπεδα, κτλ.
 • Επιδιορθώσεις καταστραμμένων  γωνιών  και απολήξεων
 • Επικαλύψεις σιδηρού  οπλισμού  που  έχουν  υποστεί φθορά λόγω οξείδωσης
 • Εργασίες πλήρωσης  φωλεών,  ρωγμών,  μικρών οπών κτλ.
 • Συνδέσεις προκατασκευασμένων τμημάτων
 • Τοποθέτηση όλων  των  ειδών  αγκυρώσεων,  όπως υποστηρίγματα,  αναμονές,  συνδετικά  καρφιά, άγκιστρα, ατσαλένιες ράβδους κτλ.

Πλεονεκτήματα

 • Έτοιμο για χρήση κονίαμα. Προστίθεται μόνο νερό.
 • Άριστη πρόσφυση με  το  υπόστρωμα,  λόγω  της σύνθεσης  του  από  οργανικά  πολυμερή  και συνθετικές ρητίνες.
 • Δίνει πολύ υψηλές αντοχές.
 • Ελαχιστοποιεί τον  κίνδυνο  ρηγματώσεων  γιατί  δεν συρρικνώνεται.
 • Εξαιρετική εργασιμότητα.
 • Θιξοτροπικό.
 • Δίνει άριστα αποτελέσματα στην συναρμολόγηση.
 • Είναι στεγανό  και  ανθεκτικό  στις  καιρικές  συνθήκες και την παγωνιά, μετά την σκλήρυνση.
 • Δεν περιέχει  χλωρίδια  που  προκαλούν  διάβρωση  ή αποκόλληση.

Τρόπος χρήσης

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η  επιφάνεια  εφαρμογής  (σκυρόδεμα,  σοβάς,  πέτρα, τούβλο) πρέπει να είναι σταθερή και καθαρή. Σαθρά μέρη, σκουριά,  έλαια,  σκόνη,  τσιμεντοεπιδερμίδα  κτλ.  να απομακρυνθούν. Λείες επιφάνειες σκυροδέματος θα πρέπει να αγριεύονται.

Τυχόν εκτεθειμένος οπλισμός θα πρέπει να καθαριστεί από τη  σκουριά  με  μηχανικό  βούρτσισμα  ή  αμμοβολή  και  στη συνέχεια να επικαλυφθεί με DOMOFER. Πριν από την εφαρμογή του  DOMOREPAIR R4 βρέχουμε καλά  το  υπόστρωμα  μέχρι  κορεσμού,  χωρίς  να δημιουργηθούν όμως λιμνάζοντα νερά.

Ανάμιξη:

Αναλογία ανάμιξης: DOMOREPAIR R4:ΝΕΡΟ 6:1 κ.β. (περίπου 4,2 L νερού στα 25 kg)

Βάζουμε νερό σε ένα κατάλληλο δοχείο και προσθέτουμε το  κονίαμα DOMOREPAIR R4. Κατόπιν  ανακατεύουμε μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιογενές, χωρίς σβώλους. Καλύτερη  ανάμιξη  επιτυγχάνεται  με  αργόστροφο αναμικτήρα. Η ανάμιξη με το χέρι δε συνίσταται.

Εφαρμογή:

Εφαρμόζουμε  το  μίγμα  πατητά  με  σπάτουλα  ή  μυστρί, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Στις  επισκευές  άκρων  και  γωνιών  συνιστάται  η  χρήση ξυλοτύπων,  μέχρι  να  αρχίσει  η  σκλήρυνση  του DOMOREPAIR R4.

Δεν  αναμιγνύουμε  περισσότερο  υλικό  από  αυτό  που  θα χρησιμοποιήσουμε.

Συμπληρωματικές σημειώσεις:

 • Σε επιδιορθώσεις  μεγάλου  πάχους  (πάνω  από  3-4 cm) εφαρμόζουμε το υλικό σε στρώσεις. Κάθε φορά η καινούργια στρώση μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς η προηγούμενη να έχει στεγνώσει τελείως.
 • Για να αποφύγουμε τη γρήγορη σκλήρυνση του ήδη εφαρμοσμένου μίγματος  και  τον  κίνδυνο ρηγματώσεων, το προστατεύουμε με υγρή λινάτσα ή διαβρέχουμε συνεχώς με νερό.
 • Ο χρόνος σκλήρυνσης αυξάνεται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και μειώνεται όταν είναι υψηλότερη.
 • Μην προσθέτετε  τσιμέντο, αδρανή  ή  πρόσθετα  στο προϊόν.
 • Μην προσθέτετε  νερό,  εφόσον  το  κονίαμα  έχει αρχίσει να πήζει.
 • Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των  35°C ή  κατά  τη  διάρκεια  βροχής.  Όταν  η θερμοκρασία  εφαρμογής είναι στους 5-8 °C, τότε το νερό  ανάμιξης  και  κορεσμού  του  υποστρώματος συνιστάται   να  είναι   χλιαρό  προς   ζεστό,  ενώ   σε θερμοκρασίες  εφαρμογής  30-35°C,  το  νερό συνιστάται να είναι κρύο.
 • Το προϊόν  περιέχει  τσιμέντο  και  κατατάσσεται  ως ερεθιστικό.

Κατανάλωση

17-18 kg/m2 για μία στρώση πάχους 1 cm.

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή  συσκευασία  σε  χώρο  προστατευμένο  από  την υγρασία.

Συσκευασία

Σάκοι 25 kg.

Πιστοποιητικά

Το προϊόν είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 1504-3 (Επισκευή  Φερόντων  και  μη  Φερόντων  Στοιχείων)  στην κατηγορία Επισκευαστικό R4.

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών.