EPOXY PRIMER 500

Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Eποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι δύο συστατικών

Ιδιότητες

Το  EPOXYPRIMER-500 είναι  ένα  εποξειδικό, υδατοδιαλυτό  σύστημα  δύο συστατικών. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνά έως και  ελαφρώς υγρά  υποστρώματα,  χωρίς  όμως λιμνάζοντα νερά.

Κατατάσσεται  ως  SR-B2,0 σύμφωνα  με  το πρότυπο ΕΝ 13813.

To EPOXYPRIMER-500 έχει λάβει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD) κατόπιν αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής του.  Αρ. καταχώρισης: S-P-09185, The International EPD® System.

Πεδία εφαρμογής

Το  EPOXYPRIMER-500 χρησιμοποιείται  ως αστάρι  του  ISOFLEX-PU 500 και  άλλων πολυουρεθανικών συστημάτων, όταν πρόκειται να εφαρμοστούν πάνω  σε μη  απορροφητικά υποστρώματα ή σε παλιές στεγανωτικές στρώσεις. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι, καθώς  και  για  την  παρασκευή  υλικού στοκαρίσματος  με  την  προσθήκη  χαλαζιακής άμμου,  σε  τσιμεντοειδούς  βάσης  υποστρώματα, όπως  σκυρόδεμα,  τσιμεντοκονίες κλπ.,  που πρόκειται να επιστρω-θούν με εποξειδικές ρητίνες του συστήματος DUROFLOOR.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Χημική βάση: εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
 • Απόχρωση: υποκίτρινο
 • Ιξώδες συστατικού A: 900 mPa.s
 • Ιξώδες συστατικού B: 4.400 mPa.s
 • Ιξώδες (A+B): 8.000 mPa.s
 • Πυκνότητα συστατικού A: 1,1 kg/l
 • Πυκνότητα συστατικού B: 1,0 kg/l
 • Πυκνότητα (Α+B): 1,02 kg/l
 • Aναλογία ανάμιξης (Α:Β): 25:75 κατά βάρος
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: ~ 60 min (+20ºC)
 • Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης: +8ºC
 • Βατότητα: μετά από 18 h (+23ºC)
 • Δέχεται επικάλυψη: μετά από 24 h (+23ºC)
 • Τελικές αντοχές: μετά από 7 ημέρες (+23ºC)
 • Αντοχή σε πρόσφυση: > 3 Ν/mm2 (θραύση του σκυροδέματος)

Καθαρισμός των εργαλείων:

Τα  εργαλεία  πρέπει  να  καθαρίζονται  επιμελώς με νερό, αμέσως μετά τη χρήση.

Τρόπος χρήσης

 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει:

 • Να είναι σταθερές.
 • Να είναι  απαλλαγμένες  από  υλικά  που εμποδίζουν  την  πρόσφυση,  όπως  σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.
 • Να είναι  προστατευμένες από  την  εκ  των όπισθεν προσβολή της υγρασίας.

Στην  περίπτωση εφαρμογής  εποξειδικών  ρητινών του  συστήματος  DUROFLOOR, θα  πρέπει  να τηρούνται και οι παρακάτω προδιαγραφές:

 • Ποιότητα σκυροδέματος: τουλάχιστον C20/25 Ποιότητα τσιμεντοκονίας
 • δαπέδου: περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 kg/m3

Ακόμα,  ανάλογα  με  τη  φύση  του  υποστρώματος πρέπει  να  γίνεται  κατάλληλη  προεργασία,  όπως τρίψιμο,  φρεζάρισμα,  σφαιριδιοβολή  κλπ.  Στη συνέχεια  απαιτείται  καλός  καθαρισμός  της επιφάνειας  με σκούπα  υψηλής απορροφητικότητας.

 1. Ανάμιξη του EPOXYPRIMER-500

Τα  συστατικά  Α  (ρητίνη)  και  Β  (σκληρυντής)  είναι συσκευασμένα  σε  δοχεία  με  προκαθορισμένη αναλογία  ανάμιξης.  Το  συστατικό  Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών θα πρέπει να γίνεται πολύ καλά μέχρι πλήρους  ομογενοποίησης, για  περίπου  2-3 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).

Είναι  σημαντικό  η  ανάδευση  να  γίνεται  και  στα τοιχώματα  και  στον  πυθμένα  του  δοχείου, προκειμένου  ο  σκληρυντής  να  κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Στη  συνέχεια, προστίθεται 10-30%.

κατά βάρος νερό, για την επίτευξη της επιθυμητής εργασιμότητας.

 1. Διαδικασία εφαρμογής – Κατανάλωση

Ανάλογα  με  τη  χρήση  του  EPOXYPRIMER 500, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής του:

α) Ως αστάρι του ISOFLEX-PU 500

Το  αστάρωμα  γίνεται  με  EPOXYPRIMER-500, αραιωμένο  με  νερό  έως  και  30%  κατά  βάρος.  Το υλικό  εφαρμόζεται  με  βούρτσα  ή  ρολό  σε  μία στρώση.

Κατανάλωση: 150-200 g/m2.

Η  εφαρμογή  του  ISOFLEX-PU 500 γίνεται αναλόγως  των  καιρικών  συνθηκών, εντός  24-48 ωρών από την επάλειψη του ασταριού, και μόλις η υγρασία  της  στρώσης  του  EPOXYPRIMER-500 γίνει μικρότερη του 4%.

β) Ως αστάρι εποξειδικών ρητινών

Το  αστάρωμα  γίνεται  με  EPOXYPRIMER-500, αραιωμένο  με  νερό  έως  και  30%  κατά  βάρος. Το υλικό  εφαρμόζεται με  βούρτσα  ή  ρολό  σε  μία στρώση.

Κατανάλωση: 150-200 g/m2.

Αφού  στεγνώσει  το  αστάρι,  πρέπει  τυχόν  υφιστάμενες ατέλειες του υποστρώματος (ρωγμές, οπές) να  σπατουλαριστούν  με  EPOXYPRIMER-500, αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,4 mm (ή με την άμμο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.

Η  εφαρμογή  του  επιλεγμένου  συστήματος DUROFLOOR  γίνεται  εντός  24-48  ωρών  από  την επάλειψη  του  ασταριού  και  μόλις  η  υγρασία  της στρώσης του EPOXYPRIMER-500 γίνει μικρότερη του  4%. Στην  περίπτωση  που  μετά  από αναμονή

48 ωρών  η  υγρασία  εξακολουθεί  να  είναι μεγαλύτερη  του  4%, επαναλαμβάνεται  η διαδικασία.

Σε  περίπτωση  που  το  επιλεγμένο  σύστημα DUROFLOOR  πρόκειται  να  εφαρμοσθεί  πέραν των παραπάνω χρονικών ορίων από την επάλειψη του  ασταριού, πρέπει,  για  διασφάλιση  καλής πρόσφυσης,  πριν  από  τη  σκλήρυνση  του ασταριού,  να  γίνει  επίπαση  της  επιφάνειας  με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,3-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση  του  ασταριού, οι  μη  επικολλημένοι κόκκοι  της  χαλαζιακής  άμμου  απομακρύνονται  με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Συσκευασία

Το EPOXYPRIMER-500 διατίθεται σε συσκευασίες (A+B)  των  1 kg, 4 kg, 10 kg και 20 kg. Τα συστατικά  Α  και  Β  βρίσκονται  σε  καθορισμένες αναλογίες ανάμιξης κατά βάρος.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

12 μήνες από  την  ημερομηνία  παραγωγής, αποθηκευμένο  στην  αρχική,  σφραγισμένη συσκευασία  σε  θερμοκρασίες  μεταξύ  +5οC και 35οC. Προστατέψτε  το  από  την  άμεση  ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

 • Εφαρμογή σε  πλαστικές  επιφάνειες  (π.χ.  PVC, πολυκαρβονικά φύλλα κτλ.) συνιστάται να γίνεται μετά  από  δοκιμή  για  επιβεβαίωση  της συμβατότητας με το υπόστρωμα.
 • O χρόνος κατεργασίας  των  εποξειδικών συστημάτων επηρεάζεται  από  τη  θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Η  ιδανική  θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ +15°C και +25°C, ώστε το προϊόν  να  έχει τη  βέλτιστη  εργασιμότητα  και χρόνο  ωρίμανσης.  Σε  χαμηλές  θερμοκρασίες (<+15°C), παρατηρείται  καθυστέρηση  στην πήξη,  ενώ  σε  υψηλότερες  (>+30°C),  η  πήξη γίνεται πιο γρήγορα. Συνιστάται τους χειμερινούς μήνες  μια  ήπια  προθέρμανση  των  υλικών,  ενώ αντίστοιχα  τους  καλοκαιρινούς  η  αποθήκευσή τους σε δροσερό χώρο πριν από τη χρήση.
 • Στην περίπτωση που ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις παρεμβάλλεται  ένας  μεγαλύτερος, από  τον  προβλεπόμενο,  χρόνος  αναμονής  ή πρόκειται  να  επιστρωθούν  εκ  νέου  ήδη χρησιμοποιούμενες  επιφάνειες  μετά  από μακρά  περίοδο,  η  παλιά  επιφάνεια  πρέπει  να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούργια επίστρωση.
 • Το EPOXYPRIMER-500,  μετά  την  πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
 • Πριν από  τη  χρησιμοποίηση  του  υλικού, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
 • Το EPOXYPRIMER-500 προορίζεται  για επαγγελματική χρήση.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα  σε  ΠΟΕ  για  την  υποκατηγορία  προϊόντος  ι, τύπος Υ είναι 140 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το  έτοιμο  προς  χρήση  προϊόν  EPOXYPRIMER-500 έχει μέγιστη περιεκτικότητα 140 g/l ΠΟΕ.